Reaksiyonların denklemlerinde atom sayısı ve cinsinin korunmasını sağlamak için denklemleri denkleştirmek gerekir.


Denklemi denkleştirmek demek maddeler önüne uygun katsayılar koyarak aynı cins atom sayılarını eşit hâle getirmek demektir.


Denklem denkleştirilirken denklem kat sayılarını en küçük tam sayı olarak almak en uygun olanıdır.Denklemi denkleştiriyorum diye denklemi değiştirmek hatalı olur.


Kimyasal denklemler denkleştirilirken Na Mg Fe Cu gibi tek atomlu elementlerle H2O CO2 CaCO3 gibi bileşiklerin başına 1/2 3/2 5/4 5/2 n/2 n/4 gibi kesirli sayıları yazılmaz. Ancak N2 H2 O2 P4 Cl2 gibi moleküllü yapıya sahip elementlerin başına bu katsayılar getirilebilir.Örnek

H2SO4 + Al(OH)3 ® Al2(SO4)3 + H2O

Yukarıda verilen denklemi Al2(SO4)3’ ün katsayısını 1 alarak denkleştirelim


H2SO4+ Al(OH)3 ®1Al2(SO4)3+H2O

H2SO4+2 Al(OH)3 ®1Al2(SO4)3+H2O

3H2SO4+2Al(OH)3 ® 1Al2(SO4)3 + H2O

3H2SO4+2 Al(OH)3 ® Al2(SO4)3 + 6H2O
Soru

Aşağıdaki denklemleri en küçük tam sayı alacak şekilde denkleştiriniz.


Fe2O3 + Al ® Al2O3 + Fe


Al4C3 + H2O ® Al(OH)3 + CH4


FeS2 + O2 ® Fe2O3 + SO2


C3H7OH + O2 ® CO2 + H2O


Fe + H2O ® Fe3O4 + H2


MnO2 + HCl ® MnCl2 + Cl2 + H2O


CaC2 + H2O ® C2H2 + Ca(OH)2
Soru

Aşağıdaki reaksiyonları tamamlayınız.


Na2O + H2O ®


N2 + H2 ®


CaO + CO2 ®


Zn + H2SO4 ®


Cu(NO3)2 + Ca ®


Ni(NO3)3 + Al ®


NaBr + F2 ®


H2S + Na ®


Pb(NO3)2 + KCl ®
Soru

Aşağıdaki ifadelere göre olayın denklemini yazınız.


a)1 molekül azot gazı ile 3 molekül hidrojen gazının reaksiyonundan 2 molekül amonyak gazı oluşur.


b) Potasyum klorat ısıtılarak potasyum klorür ve oksijene parçalanır.


c) Hidrojen sülfür’ün oksijenle yakılmasından su ve kükürt dioksit oluşur.


d)Hidrojen ile oksijenin reaksiyonundan dihidrojen mono oksit oluşur.

Soru

1 C3Hx (OH)3 + 7/2 O2 ® CO2 + H2O

denkleminde bulunan C3HX(OH)3 bileşiğindeki x in değeri nedir?


A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Soru

6FeSO4 + 2HNO3 + 3H2SO4 ® 3X + 2NO + 4H2O

denkleminde X maddesinde bulunan S elementinin değerliği nedir?

A) –2 B) +2 C) +3 D) +4 E) +6